لیست قیمت رادیاتور پانلی

# عنوان کد ارتفاع () طول () رنگ () توضیحات واحد قیمت خرده
1 رادیاتور پانلی ۴۰ PKKP40 55 cm 40 cm سفید تماس بگیرید
2 رادیاتور پانلی ۵۰ PKKP50 55 cm 50 cm سفید تماس بگیرید
3 رادیاتور پانلی ۶۰ PKKP60 55 cm 60 cm سفید تماس بگیرید
4 رادیاتور پانلی ۸۰ PKKP80 55 cm 80 cm سفید تماس بگیرید
5 رادیاتور پانلی ۱۰۰ PKKP100 55 cm 100 cm سفید تماس بگیرید
6 رادیاتور پانلی ۱۲۰ PKKP120 55 cm 120 cm سفید تماس بگیرید
7 رادیاتور پانلی ۱۴۰ PKKP140 55 cm 140 cm سفید تماس بگیرید
8 رادیاتور پانلی ۱۶۰ PKKP160 55 cm 160 cm سفید تماس بگیرید
9 رادیاتور پانلی ۱۸۰ PKKP180 55 cm 180 cm سفید تماس بگیرید
10 رادیاتور پانلی ۲۰۰ PKKP200 55 cm 200 cm سفید تماس بگیرید

لیست قیمت حوله خشک کن

# عنوان کد عرض (cm) ارتفاع (cm) تعداد لوله () رنگ () توضیحات واحد قیمت خرده
1 حوله خشک کن 60 60 53 cm 60 cm سفید تماس بگیرید
2 حوله خشک کن 80 80 53 cm 80 cm سفید تماس بگیرید
3 حوله خشک کن 100 100 53 cm 100 cm سفید تماس بگیرید